UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka polega na częściowym lub całkowitym oddłużeniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka to formalny proces, w którym dłużnik (czyli osoba, która ma zadłużenia) ubiega się o umorzenie swoich zobowiązań finansowych, które przekraczają jego zdolność finansową. Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona przez sąd na wniosek dłużnika lub wierzyciela.

W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik zostaje objęty postępowaniem upadłościowym, w ramach którego sąd wyznacza syndyka, czyli osobę, która zarządza majątkiem dłużnika i dokonuje podziału jego majątku między wierzycieli. Wierzyciele mogą zgłosić swoje roszczenia wobec dłużnika, a wierzyciele, którzy złożyli prawidłowe zgłoszenie, będą mieli szansę na częściową spłatę swoich zobowiązań z masy upadłościowej.

W Polsce upadłość konsumencka regulowana jest przez ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, sądach powszechnych oraz o upadłości i restrukturyzacji.

Kancelaria Prawna LIBERO specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa upadłościowego. Pomagamy ogłosić upadłość konsumencką zarówno osobom fizycznym nieprowadzący działalności gospodarczej jak i przedsiębiorcom.

Przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces dotyczący ogłoszenia upadłości, począwszy od sporządzenia wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, po reprezentację przed sądem właściwym, do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

W toku całego postępowania sądowego naszych klientów reprezentują profesjonalni pełnomocnicy procesowi – adwokaci, którzy specjalizują się w prawie upadłościowym.

Poza kompleksowym przeprowadzaniem przez proces upadłości konsumenckiej, Kancelaria Prawna LIBERO zajmuje się również restrukturyzacją zadłużeń, która ma na celu znaczne zmniejszenie wysokości zadłużenia, negocjowanie nowych warunków spłat zobowiązań, doprowadzenie do zawarcia korzystnej dla naszych Klientów ugody z wierzycielami. A to wszystko, aby nasi klienci zaoszczędzili w ostatecznym rozrachunku sporo pieniędzy.

UPADŁOŚĆ GOSPODARCZA

Upadłość gospodarcza polega na oddłużeniu osób prowadzących działalność gospodarczą, mających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to rozwiązanie dla firm, które nie regulują swoich zobowiązań powyżej 3 miesięcy.

Upadłość gospodarcza to formalny proces, w którym przedsiębiorca lub firma ubiega się o ogłoszenie upadłości z powodu niewypłacalności. Niewypłacalność to sytuacja, w której przedsiębiorca nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych w terminie.

Upadłość gospodarcza może zostać ogłoszona na wniosek dłużnika lub wierzyciela, a jej ogłoszenie powoduje, że przedsiębiorca traci kontrolę nad swoją firmą, a majątek firmy zostaje objęty postępowaniem upadłościowym. W tym procesie sąd wyznacza syndyka, który ma za zadanie zarządzać majątkiem przedsiębiorcy i dokonać podziału jego majątku między wierzycieli.

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli z masy upadłościowej, czyli ze sprzedaży majątku przedsiębiorcy. Wierzyciele mogą zgłaszać swoje roszczenia do sądu i mają szansę na częściowe odzyskanie swoich zobowiązań z masy upadłościowej.

Upadłość gospodarcza w Polsce regulowana jest przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących upadłości przedsiębiorców oraz układów z wierzycielami.

PRAWO MEDYCZNE

Kancelaria LIBERO specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa medycznego. Współpracujący z nami prawnicy mają kierunkowe wykształcenie z zakresu prawa medycznego, które poparte jest wiedzą praktyczną – doświadczeniem w reprezentacji procesowej pacjentów przed sądami cywilnymi i karnymi.

Prowadzimy sprawy dotyczące między innym dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty), w razie wystąpienia w trakcie prowadzonego leczenia błędu medycznego – reprezentacji pacjentów przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Ponadto zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotom leczniczym, czyli szpitalom, zakładom opieki zdrowotnej oraz klinikom medycyny estetycznej.

Prawo medyczne to gałąź prawa, która reguluje relacje między pacjentami a pracownikami służby zdrowia, instytucjami medycznymi oraz władzami państwowymi w zakresie ochrony zdrowia.

PRAWO HANDLOWE I OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW

Kancelaria Prawna LIBERO oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie następujących czynności:

 • Udzielanie opinii prawnych ustnych lub pisemnych – na wyraźnie życzenie  zleceniodawcy w bieżących sprawach przedsiębiorstwa.
 • Sporządzanie pism przedprocesowych.
  Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów.
 • Reprezentację na etapie przedprocesowym oraz procesowym przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi.
 • Udział w negocjacjach handlowych z kontrahentami przedsiębiorstwa.

Przykładowa oferta obsługi prawnej dla przedsiębiorstw:

Forma i czas realizacji zlecenia
W przypadku spraw nagłych proponujemy doradztwo telefoniczne nawet tego samego dnia. Natomiast w przypadku spraw wymagających przygotowania w formie pisemnej  proponujemy termin 24 godzin lub inny – ustalony przez strony czas w konkretnej sprawie.

Forma komunikacji
Telefon, faks, e-mail, osobiście w siedzibie firmy lub kancelarii.

Raportowanie
Comiesięczny raport z przeprowadzonych przez nas czynności.

Sprawy sądowe
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego proponujemy prowadzenie spraw sądowych lub przedsądowych przez profesjonalnych pełnomocników – adwokatów bez limitu.

ODSZKODOWANIA

Drugim filarem działalności Kancelarii LIBERO jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, czyli odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, w przypadku zaistnienia szkód majątkowych powstałych w skutek:

 • wypadku komunikacyjnego,
 • błędu medycznego (zarówno w razie popełnienia błędu medycznego w placówce medycznej, jak i dopuszczenia się błędu medycznego przez lekarza w ramach prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej),
 • wypadku przy pracy, wypadku w drodze do i z pracy,
 • wypadku powstałego w skutek wykonywania działalności rolniczej,
  śmierci osoby bliskiej.

Poza roszczeniami odszkodowawczymi pomagamy uzyskać zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu czy też zwrot kosztów pogrzebu.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno na etapie przedsądowym (obejmującym między innymi zgłoszenie szkody do właściwego zakładu ubezpieczeń i reprezentację klienta w całym procesie likwidacji szkody), jak i na etapie sądowym.

Naszych klientów reprezentują wyspecjalizowani pełnomocnicy procesowi – adwokaci, posiadający bogate doświadczenie.

© 2020 Kancelaria Libero